SLOVENIJA

Spološno o sistemih daljinskega ogrevanja v Sloveniji

Področje daljinskega ogrevanja (DO) v Sloveniji velja za enega od stebrov oskrbe s toploto zlasti v gosteje naseljenih mestnih območjih. Upadanje števila porabnikov toplote iz DO, ki je bilo opaženo v letih od 2012 do 2016, je v zadnjih dveh letih nadomestil pozitiven trend povečevanja števila priklopov na DO (v letu 2017 se je povečalo za 5,4 % glede na preteklo leto). Leta 2017 je oskrbo s toploto zagotavljalo 93 distribucijskih sistemov, za katere je skrbelo 55 dobaviteljev toplote v 64 slovenskih občinah. Poraba iz sistemov DO se je v primerjavi z letom 2016 povečala za 2,3 %, v primerjavi z letom 2015 pa za 6,7 %. Hkrati je bilo v soproizvodnji toplote in električne energije (SPTE) proizvedenih 940 GWh električne energije, pri čemer je predstavljal delež toplote iz SPTE 86,8 % vse proizvedene toplote. Primarni energetski vir proizvodnje toplotne energije je še vedno premog (56 % v letu 2017), sledi zemeljski plin (26,5 %), medtem ko toplota iz obnovljivih virov energije (OVE) dosega skoraj 13 % celotne oskrbe s toploto.

Uporaba presežka ali odpadne toplote iz industrijskih ali storitvenih procesov v Sloveniji je praksa le v zelo redkih primerih, vendar se obseg izkoriščanja odpadne toplote povečuje in pričakovati je, da bo ta v prihodnje postala eden ključnih virov toplote. Eden izmed najbolj privlačnih virov toplote je geotermalna energija, zlasti v regijah, kjer geološke razmere omogočajo uspešno in varno izkoriščanje toplote iz tal. Trenutno v Sloveniji deluje en geotermalni sistem DO. Potencial bioplina je omejen, predvsem naj bi se ga uporabilo kot gorivo za soproizvodnjo toplote in električne energije. Sektor sončne toplote (še) ni visoko med prioritetnimi viri za pridobivanje toplote za DO, ki bi jih v Sloveniji razvijali ali podprli.

O projektu KeepWarm

KeepWarm je projekt, ki ga financira EU in katerega cilj je pospešiti stroškovno učinkovite naložbe v posodobitev sistemov daljinskega ogrevanja (DO). Združuje 11 projektnih partnerjev različnih profilov: energetske agencije, nacionalna združenja za DO, kmetijske zbornice, raziskovalne inštitute, svetovalne službe za energetsko učinkovitost in nevladne organizacije pretežno iz srednje in vzhodne Evrope.

Cilj projekta, ki se je začel izvajati aprila 2018, je posodobiti DO po celotni regiji in zmanjšati emisije toplogrednih plinov tako, da izboljšuje delovanje sistemov DO in spodbuja prehod na čistejše, trajnostne oziroma obnovljive vire energije. Projektni partnerji si prizadevajo zagotoviti, da se bo najboljše prakse za okolju prijazno ogrevanje in hlajenje ter pristop, ki ga razvija in demonstrira projekt KeepWarm, prevzelo v vseh čim večjem številu evropskih držav in da bodo oblikovani pristopi udejanjani tudi po koncu projekta.

Predstavitvena gradiva KeepWarm

KeepWarm Showroom of replicable and bankable DHS pilot projects

The purpose of this Service Pitch Book is to relay the availability of replicable, bankable examples of DH-retrofits for both energy efficiency (EE) and integrating more sustainable energy sources (i.e. RES and/or excess heat, ExH), as well as providing information about national contexts, especially useful to audiences outside a particular country. It highlights the pilot DHSs which have been actively participating in KeepWarm’s activities, giving them visibility as well as stimulating networking opportunities to reach out to them directly for improving DH even further.

This Showroom has been translated into the languages of KeepWarm project partners. Please find here the Slovenian version.

KeepWarm Guidance Document slovensko

Smernice bodo uporabljene kot pomoč pri iskanju ključnih odgovorov, povezanih z nadgradnjo sistemov daljinskega ogrevanja (DO) z uporabo trajnostnih virov energije, in sicer z uvajanjem različnih obnovljivih virov in z uporabo odvečne toplote iz industrijskih in drugih poslovnih procesov. Vpeljava in popolno prehajanje na okolju prijazno in energetsko učinkovito daljinsko ogrevanje ni pomembno le na operativni ravni, ampak predstavlja aktivno podporo izvedbi več evropskih vodilnih političnih pobud.

Find here the English version of this Guidance Document.

Izobraževanja

Prilagojeni program izobraževanj za Slovenijo zajema teme, ki so jih v fazi ocene potreb opredelili slovenski upravljalci sistemov daljinskega ogrevanja. Posebej se osredotočamo na področje obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti, pripravili pa smo tudi predavanja o vodenju i n upravljanju sistemov daljinskega ogrevanja. Udeleženci so ocenili usposabljanja z anonimnimi vprašalniki.

Ponovljivi primeri obnov sistemov DO

Arhiv novic

Slovenska projektna partnerja

Institut »Jožef Stefan« je en od najpomembnejših raziskovalnih in tehnoloških inštitutov v Sloveniji, v okviru katerega deluje tudi Center za energetsko učinkovitost (IJS-CEU), katerega glavna dejavnost je strateško energetsko načrtovanje. S strokovnimi podlagami podpira oblikovalce politik, strategij in energetskega načrtovanja na področjih obnovljivih virov in učinkovite rabe energije ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in onesnaževal zraka. Sodeluje z vladnimi institucijami, industrijo, občinami, z drugimi raziskovalnimi  instituti v Sloveniji in širše. V projektu KeepWarm IJS koordinira razvoj nacionalnih in regionalnih akcijskih načrtov za prenove sistemov DO v državah partnericah projekta in podpira sodelovanje s slovenskimi pilotnimi projekti.

Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško (KSSENA) deluje v treh najbolj gozdnatih slovenskih regijah. Občinam v regiji nudi strokovno podporo in svetovanje pri izvedbi investicijskih projektov za energetsko učinkovitost, obnovljive vire energije, vodenje projektov, pripravlja pa tudi energetske koncepte in druge energetske razvojne dokumente za občine. Zavod je sodeloval že v več podobnih projektih na nacionalni in evropski ravni, v projektu KeepWarm pa podpira razvoj pilotnih projektov v Sloveniji in vodi izobraževanja.