Tehničke teme

Naslov/Jezik/Autor

Energetska efikasnost u zgradarstvu (srpski); Biljana Vučićević, KeepWarm

Trajanje obuke (h)

1,5

Opis

Evropska direktiva o energetskim performansama zgrada (EPBD-Direktiva o energetskim karakteristikama zgrada - 2002/91 / EC, EPBD II - 2010/31 / EU), mehanizmi koje podstiče tržište za poboljšanje energetske efikasnosti zgrada, kategorizacija zgrada prema njihovim energetskim karakteristikama i metode izračunavanja toplotnih karakteristika, toplotnog komfora i toplotnih parametara okoline, potrošnja električne energije za uspostavljanje zadovoljavajućeg komfora, energetske klase stambenih zgrada, stanje stambenog fonda Srbije, nacionalna tipologija stambenih zgrada u Srbiji, mere energetske sanacije itd.

Obuka pogodna za

Inženjere

Prenošenje toplote u SDG sa akcentom na
gubitke toplote u distributivnoj mreži
(srpski); Nedžad Rudonja, Mašinski fakultet/ Univerziteta u Beogradu

1,5

Teorijske osnove prenosa toplote, toplotne karakteristike materijala, temperatura tla, toplotni gubici cevovoda itd.

Inženjere

1,5

Generacije sistema daljinskog grejanja, projektovane temperature u sistemu daljinskog grejanja, uticaj promene temperature u sistemu grejanja na toplotni kapacitet, COP - koeficijent performansi, uticaj temperature na rad pumpe,  uticaj temperatura na toplotne gubitke,  optimizacija toplotnih gubitaka;
Koje su posledice promene temperature na isporuku i distribuciju toplotne energije? Kako sistem grejanja krajnjeg korisnika utiče na sistem daljinskog grejanja? Razmatrani su postojeći i budući načini optimizacije temperature u sistemu daljinskog grejanja, metode smanjenja i procene temperature u sistemu daljinskog grejanja itd.

Inženjere

1,5

Generacije sistema daljinskog grejanja, projektovane temperature u sistemu daljinskog grejanja, uticaj promene temperature u sistemu grejanja na toplotni kapacitet, COP - koeficijent performansi, uticaj temperature na rad pumpe,  uticaj temperatura na toplotne gubitke,  optimizacija toplotnih gubitaka;
Koje su posledice promene temperature na isporuku i distribuciju toplotne energije? Kako sistem grejanja krajnjeg korisnika utiče na sistem daljinskog grejanja? Razmatrani su postojeći i budući načini optimizacije temperature u sistemu daljinskog grejanja, metode smanjenja i procene temperature u sistemu daljinskog grejanja itd.

Inženjere

Akumulatori toplote u sistemima daljinskog grejanja (srpski); Goran Živković, KeepWarm

1,5

Rad toplotnog bafera, odnosno akumulatora toplote ili skladištenje toplote, uključujući osnovni princip da je voda u akumulatorima toplote na različitim temperaturama po visini - stratifikacija i da nema mešanja; radni uslovi u AT sa stratifikacijom su bolji za istu količinu energije nego u AT sa mešanjem vode; TA u mreži daljinskog grejanja smatra se potrošačem kada toplotna energija dolazi, a kada se toplota odvodi, kao jedinica za proizvodnju toplote itd.

Inženjere

Mogući pravci proširenja aktivnosti toplana na biomasu (srpski); Dr. Dragoljub Dakić, INN Vinča

1,5

Stanje SDG u Republici Srbiji: rad toplane je na nivou od 6 meseci godišnje sa prosečnim iskorišćenjem kapaciteta ispod 45% od projektovane (instalisane) snage, prosečno vreme rada tokom grejne sezone je ispod 18h / dan; ako bi toplane mogle da isporučuju toplotu proizvedenu van grejne sezone, održivost njihovog rada bila bi veća, a periodi otplate ulaganja u njih znatno bi se skratili; smernice i preporuke za postizanje dužeg / celogodišnjeg rada

Inženjere