Vadības jautājumi

Apakštēmas/prezentācijas, autori, valoda

Pasākumu identificēšana uzņēmuma pievilcīguma palielināšanai gala patērētāju acīs, ciešā mijiedarbībā ar gala patērētājiem un valsts iestādēm AS “Latvenergo” (latviski); AS "Latvenergo" energoefektivitātes speciālists/ projektu vadītājs Edgars Korsaks-Mills

Apmācību ilgums

1 stunda

Apraksts

Šajā tēmā aplūkoti tādi jautājumi kā sabiedrības attieksme, pasaules IKP struktūra, valsts IKP struktūra, attieksme pret pakalpojumu saņēmēju, enerģijas pieprasījuma un pasaules mēroga tendences šajā jomā un “Latvenergo” viedoklis par energoefektivitātes likumdošanu, par Energoefektivitātes centru – tā personāls strādā ar klientiem, komunikācijas stils, kanāli un režīmi, interaktīvie instrumenti, īpaši pasākumi klientiem, darbs ar juridiskajiem klientiem, piedāvājums izglītībā, digitalizācijas mērķi

Apmācību materiāli noder

CSAS īpašniekiem un personālam, u.c. interesentiem

1 stunda

Par tādiem jautājumiem kā uzņēmuma pieredze: klientu struktūra, attīstība, par pakalpojuma kvalitāti, ieguvumi klientiem, jaunu klientu piesaistīšana

CSAS īpašniekiem un personālam, u.c. interesentiem

1 stunda

Uzņēmuma attīstība Jelgavas pilsētā, tā tēls, komunikācijas stratēģija, saziņas formas un kanāli, par pozitīviem un negatīviem piemēriem, no kuriem varam uzzināt, par klientu vietu uzņēmumā, novērtēt klientu apmierinātību – kā tas palīdz uzņēmumam sasniegt labākus rezultātus, pieci padomi par klientu apkalpošanu 2019. gadā, klientu pieredzes kartēšana, nebaidīties atklāt nepatīkamas lietas, par pamatnoteikumiem labu klientu apkalpošanai, par to, kā uzņēmums mēra apmierinātību ar saviem klientiem (kā B2B segmentā, tāpat kā B2C segmentā) - galveno darbības rādītāju dinamika un laiks, rezultāti par vienu kvalitātes faktoru, komunikācijas stils - iekšējās komunikācijas kultūra, lojalitātes veicināšana, informācijas iekšējā aprite, par situācijām, kad informācija tālāk izplatās, par vizuālo tēlu; labdarība un ziedojumi; dalība pasākumos; saziņa kopā ar nozari (sadarbības iestādes), saziņa ar piegādātājiem un pašvaldību; klientu turēšana un jaunu klientu piesaiste – metodiskais darbs

CSAS īpašniekiem un personālam, u.c. interesentiem

Alternatīvas biomasas iegādes metodes / iespējas & Baltpool tirdzniecības kārtība (latviski); AS “Baltpool” pārstāvis Jānis Krastiņš

1 stunda

“Baltpool” ir Lietuvas biomasas birža, ko valsts līmenī izveidojusi Lietuvas valsts ar mērķi veikt konkurētspējīgu tirdzniecību ar biomasu Lietuvā un citās Baltijas valstīs un kaimiņvalstīs. Dalībnieki uzzināja par biomasas biržas izveides iemesliem, par situāciju biomasas tirgū, par biržas funkcijām un priekšrocībām: par standartizētiem produktiem, par līgumu ilgumu, standartizētām piegādes procedūrām, enerģijas vērtības un maksājumu nosacījumu noteikšanu, efektīvu cenu noteikšanas mehānismu – publisku biržu tiešsaistē, zemiem tirgus šķēršļiem dalībniekiem un piegādes drošību; par biržas rezultātiem pēc 3 darbības gadiem; par koksnes šķeldas biržas efektivitāti; dalībniekiem no Latvijas,  par tirdzniecības kārtību un noteikumiem biržā. Visi dalībnieki ieguva piekļuvi biomasas biržai tiešsaistē, lai redzētu un izmēģinātu, kā darbojas reālās cenas

CSAS īpašniekiem un personālam, u.c. interesentiem

1 stunda

Uzņēmuma pieredze vadības jautājumos kopš tā darbības sākuma – gūtā pieredze, nākotnes plāni no vadības viedokļa, par tā tēlu vakar, tagad un rīt – rīki, metodes, uzņēmuma stils darbā ar esošajiem klientiem, jaunu klientu piesaistīšanā, ar piegādātājiem un valsts un komerciestādēm/uzņēmumiem

CSAS īpašniekiem un personālam, u.c. interesentiem

Nepieciešamie līguma noteikumi, lai nodrošinātu raitu biomasas piegādi – SIA “Fortum Jelgava” pieredze (latviski); SIA “Fortum Latvija" biomasas koģenerācijas procesu un iepirkumu vadītājs Kristaps Knesis

1 stunda

Kas nepieciešams vienmērīgai kurināmā piegādei, kritēriji piegādātāju izvēlei, kritēriji piegādātāju vērtēšanai, kurināmā piegādes plāns – galvenie ietekmējošie faktori un galvenie ierobežojošie faktori, kurināmā kvalitāte – rādītāji, galvenie ietekmējošie faktori, kurināmā kvalitātes kontrole, personāla un piegādes uzņēmumu pārstāvju apmācība, attīstība

CSAS īpašniekiem un personālam, u.c. interesentiem