Finanšu jautājumi

Apakštēmas/prezentācijas, autori, valoda

Infrastruktūras projektu finansējuma alternatīvas un Publiskā un Privātā Partnerība (latviski); "BaltCap Infrastruktūras fonds” Investīciju direktors Matīss Paegle

Apmācību ilgums

1 stunda

Apraksts

Baltcap infrastruktūras fonds – tā vērtība, finansēšanas nosacījumi; infrastruktūras projektu veidi, kam piešķir finansējumu, publiskā un privātā sektora partnerība (PPP) – kāpēc par to ir jāsāk domāt jau šodien; Latvijas Republikas Centrālās finanšu un līgumu aģentūras pakalpojumi – PPP jomā; PPP mīti un ieguvumi; PPP izmaksu profils; īstenoto PPP projektu piemēri – arī centralizētās siltumapgādes sistēmas

Apmācību materiāli noder

CSAS īpašniekiem un personālam, u.c. interesentiem

SIA “Talsu Bio-Enerģija” pieredze: saules enerģija & CSA /siltumtīkli; finansējuma piesaiste (Altum grants) (latviski); SIA “Talsu Bio-Enerģija” projektu vadītājs Jānis Zomerfelds 

2 stundas

Par uzņēmuma attīstību AER izmantošanā, tostarp saules enerģijas izmantošanā - ne tikai apkurei, bet arī elektroenerģijas ražošanai – kā ekonomisks ieguvums uzņēmumam; pieteikums  ALTUM (valsts īpašumā esošai attīstības finanšu iestādei, kas piedāvā valsts atbalstu dažādām mērķgrupām ar finanšu instrumentu palīdzību) grantam  energoaudita izstrādei, lai veiktu priekšizpēti par potenciāliem ieguldījumiem saistībā ar enerģijas resursu patēriņu (katlumājas rekonstrukcija): 85% apmērā, ar nosacījumu  ieguldīt projektā 25 reizes vairāk  par saņemtā granta apjomu. Uzņēmums ir pirmais Latvijā, kas izmanto minēto grantu

CSAS īpašniekiem un personālam, u.c. interesentiem

SIA “Ventspils siltums” pieredze: NAIK reģenerācijas iekārtu izbūve Ventspilī (latviski); SIA  “Ventspils siltums" valdes priekšsēdētājs Arnis Uzaris 

1 stunda

Par pāreju uz alternatīvo kurināmo (biomasu), realizētie investīciju projekti, tiešie līgumi ar klientiem – kā ieguvums; ideja par atkritumu pārstrādes iekārtu projektu un tā statusu – plāns būvēt jaunu katlu māju, kur kā kurināmo izmantos no atkritumiem iegūtu kurināmo, lai atrisinātu Ventspils pilsētas sadzīves atkritumu izmantošanas problēmu (projekta iniciators ir Ventspils pilsētas komunālo pakalpojumu uzņēmums, kas atbild par atkritumu apsaimniekošanu); projekta priekšrocības

CSAS īpašniekiem un personālam, u.c. interesentiem

Investīciju projektu ekonomiskais izvērtējums (latviski); Rīgas Tehniskās Universitātes profesors Gatis Bažbauers

2 stundas

Finanšu analīze un ieguldījumu novērtēšana - Pamatprincipi; Vienkāršā atmaksāšanās; Iespēju izmaksas; Diskontēšana - Nākotnes ieņēmumu pašreizējā vērtība; Neto pašreizējās vērtības aprēķins; Iekšējās peļņas koeficients; Peļņas indeksa metode vai PI metode;  kapitāla atdeves uzskaite; Kopsavilkums par ekonomiskā novērtējuma metodēm; Projekta finansēšanas shēma. Pašu kapitāla cena;  “Sviras princips”; Kā ņemt vērā inflāciju; Ieguldījumu novērtēšanas posmi; Projekta kapitāla ieguldījuma K līmeņa noteikšana; Izpētes izmaksu novērtēšanas metode; Kapitāla ieguldījuma apjoma noteikšana projektā (faktora novērtēšanas metode); Tehnoloģiju apguves līkne; Īpašu kapitālieguldījumu maiņa tehnoloģiskajā skatījumā/rakursā – visas tēmas tika papildinātas ar aprēķinu piemēriem no centralizētās siltumapgādes sektora

CSAS īpašniekiem un personālam, u.c. interesentiem

Biznesa plāna izstrāde (latviski); SIA “LatConsul" lektors Gints Turlajs

4 stundas

Uzņēmējdarbības plānošanas nozīme un vieta uzņēmējdarbības vadībā, finanšu rādītāji, finanšu prognozes un plānošana, riska pārvaldība, biznesa plāna nozīme un sastādīšana, uzņēmējdarbības ienesīguma novērtējums: iekšējā peļņas norma (IRR), neto pašreizējā vērtība (NPV), zaudējumu punkts; finanšu avoti, tehniski ekonomiskais pamatojums uz piemēra pamata

CSAS īpašniekiem un personālam, u.c. interesentiem

Investīciju projekta izstrāde:  izaicinājumi siltumapgādes sektorā (latviski); SIA  "Smart consulting" Ingars Balčūns

2,5 stundas

No stratēģijas un lēmumu pieņemšanas brīža līdz projekta finansēšanai: ietekmējošie faktori, ieinteresētās personas (pašvaldība/investori/ES fondi), optimālā risinājuma izvēle; tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde: tehniski ekonomiskās priekšizpētes struktūra/saturs, nepieciešamie dati, alternatīvu novērtējums/aprēķins; Ieguldījumu projekta piemērs (no stratēģijas līdz projekta īstenošanai)

CSAS īpašniekiem un personālam, u.c. interesentiem