Česká republika

Sektor dálkového vytápění v ČR

V České republice je teplárenství významným odvětvím energetiky, které zajišťuje tepelné potřeby 1,7 milionu domácností a významný podíl potřeby tepla v průmyslu.
Česká republika patří k zemím s tradičně vysokým podílem soustav CZT. V evropském kontextu lze síť CZT vzhledem k penetraci 41% u domácností označit za značně rozvinutou, ačkoli v otázce efektivnosti sítí a technologií je zde ještě značný prostor pro zlepšení.

Tepelné sítě dosahují délky asi 7 500 kilometrů. Vzhledem k délce tepelných sítí a skutečnosti, že téměř 15% rozvodů tvoří stále parní potrubí, existuje velký potenciál pro úspory tepla v oblasti distribuce tepla.

V dnešní době musí teplárenství čelit mnoha výzvám. Mezi nejvýznamnější patří dlouhodobě mírně klesající spotřeba tepla. To je dáno nižší poptávkou po teple jak z průmyslu (klesá význam těžkého průmyslu, firmy investují do energetických úspor), tak i domácností (zateplování domů, odpojování se od soustav zásobování teplem, instalace měřících a regulačních přístrojů). Teplé počasí, vyšší ceny a nepříznivá ekonomická situace se tak projevila i v poklesu samotné spotřeby a to hlavně v rezidenčním sektoru – tedy u domácností. Z hlediska dodávek tepelné energie do jednotlivých sektorů zaujímají dominantní místo dodávky do domácností (40%) a sektoru služeb (25%), dodávky do průmyslu tvoří 35%.

Neméně významně dopadají na odvětví sílící regulatorní požadavky především na ochranu životního prostředí (emisní limity, zapojení do obchodování s emisními povolenkami). K tomu se přidává potřeba investic do teplárenské infrastruktury či v posledních letech klesající cena elektřiny.

Teplárenství čelí dlouhodobě ekonomické diskriminaci ve srovnání s lokální výrobou tepla. Tato deformace trhu se nyní vyhrotila kvůli reformě trhu s emisními povolenkami, kterou schválila Evropská rada v únoru letošního roku. Cena povolenky na emise skleníkových plynů vzrostla během jednoho roku téměř čtyřikrát.

Provozovatelé tepláren investovali v letech 2013 až 2017 více než 20 miliard korun do ekologizace svých provozů a významně snížili emise oxidu siřičitého, oxidu dusíku a prachu do ovzduší. Rozhodujícím znečišťovatelem jsou v současné době lokální topeniště a kotle v domácnostech.

Co se týče palivového mixu pro výrobu tepla v režimu KVET (75%), dominantním palivem je hnědé uhlí, které tvoří více než polovinu spotřeby paliva. Pro teplo vyrobené v individuálním režimu výroby je dominantním palivem zemní plyn.

O projektu KeepWarm

KeepWarm je projekt financovaný Evropskou unií, jehož cílem je urychlit nákladově efektivní investice do modernizace systémů dálkového vytápění (CZT). Sdružuje jedenáct projektových partnerů z různých relevantních sektorů (energetické agentury, národní asociace DHS, zemědělské komory, výzkumné ústavy, poradenství v oblasti energetické účinnosti a nevládní organizace) napříč střední a východní Evropou. Cílem této iniciativy, která byla zahájena v dubnu 2018, je modernizace CZT v celém regionu a snížení emisí skleníkových plynů zlepšením provozu systému a podporou přechodu na méně znečišťující obnovitelné zdroje. Partneři projektu usilují o to, aby se v celé Evropě prosadily osvědčené postupy v oblasti vytápění a chlazení šetrnější k životnímu prostředí, které budou díky projektu KeepWarm replikovatelné v jiných zemích a regionech, a to i po skončení projektu v září 2020.

Replikovatelné ukázkové případy systémů dálkového vytápění

Rozšiřování vzdělávacích kapacit

Vzdělávací program šitý na míru pro Českou republiku zahrnuje témata, která vychází ze vzdělávacích potřeb, které byly zjištěny prostřednictvím průzkumu mezi provozovateli systémů dálkového vytápění. Nejvyšší priority byly věnovány technickým tématům, OZE a energetické účinnosti, energetickému využití odpadu, finančním otázkám a dále tématu řízení. Vzdělávací semináře byly hodnoceny účastníky pomocí anonymních dotazníků.

Partneři projektu

Teplárenské sdružení ČR je zájmovým sdružením právnických osob podnikajících v teplárenství. Podporuje rozvoj systémů dálkového vytápění a kombinované výroby tepla a elektřiny jako účinného a ekologického způsobu využití primární energie z paliv. V rámci KeepWarm TS ČR podporuje rozvoj pilotních projektů zlepšení systémů dálkového vytápění v České republice a je zodpovědné za Plán udržitelného rozvoje.

Prostředky KeepWarm