Česká republika

Sektor dálkového vytápění v ČR

V České republice je teplárenství významným odvětvím energetiky, které zajišťuje tepelné potřeby 1,7 milionu domácností a významný podíl potřeby tepla v průmyslu.

Česká republika patří k zemím s tradičně vysokým podílem soustav CZT (41% u domácností označit), ačkoli v otázce efektivnosti sítí a technologií je zde ještě značný prostor pro zlepšení.

V dnešní době musí teplárenství čelit mnoha výzvám. Mezi nejvýznamnější patří dlouhodobě mírně klesající spotřeba tepla. To je dáno nižší poptávkou po teple jak z průmyslu (klesá význam těžkého průmyslu, firmy investují do energetických úspor), tak i domácností (zateplování domů, odpojování se od soustav zásobování teplem, instalace měřících a regulačních přístrojů).

Provozovatelé tepláren investovali v letech 2013 až 2017 více než 20 miliard korun do ekologizace svých provozů a významně snížili emise oxidu siřičitého, oxidu dusíku a prachu do ovzduší. Rozhodujícím znečišťovatelem jsou v současné době lokální topeniště a kotle v domácnostech.

Co se týče palivového mixu pro výrobu tepla v režimu KVET (75%), dominantním palivem je hnědé uhlí, které tvoří více než polovinu spotřeby paliva. Pro teplo vyrobené v individuálním režimu výroby je dominantním palivem zemní plyn.

O projektu KeepWarm

KeepWarm je projekt financovaný Evropskou unií, jehož cílem je urychlit nákladově efektivní investice do modernizace systémů dálkového vytápění (CZT). Sdružuje jedenáct projektových partnerů z různých relevantních sektorů (energetické agentury, národní asociace DHS, zemědělské komory, výzkumné ústavy, poradenství v oblasti energetické účinnosti a nevládní organizace) napříč střední a východní Evropou. Cílem této iniciativy, která byla zahájena v dubnu 2018, je modernizace CZT v celém regionu a snížení emisí skleníkových plynů zlepšením provozu systému a podporou přechodu na méně znečišťující obnovitelné zdroje. Partneři projektu usilují o to, aby se v celé Evropě prosadily osvědčené postupy v oblasti vytápění a chlazení šetrnější k životnímu prostředí, které budou díky projektu KeepWarm replikovatelné v jiných zemích a regionech, a to i po skončení projektu v září 2020.

Prostředky KeepWarm

KeepWarm Showroom of replicable and bankable DHS pilot projects

The purpose of this Service Pitch Book is to relay the availability of replicable, bankable examples of DH-retrofits for both energy efficiency (EE) and integrating more sustainable energy sources (i.e. RES and/or excess heat, ExH), as well as providing information about national contexts, especially useful to audiences outside a particular country. It highlights the pilot DHSs which have been actively participating in KeepWarm’s activities, giving them visibility as well as stimulating networking opportunities to reach out to them directly for improving DH even further.

This Showroom has been translated into the languages of KeepWarm project partners. Please find here the Czech version.

KeepWarm Guidance Document čeština

Tento přehledový dokument má za cíl seznámit vás s některými zásadními otázkami souvisejícími s modernizací systému dálkového vytápění (DV) formou zapojení udržitelných zdrojů energie, zejména pak perspektivních obnovitelných zdrojů energie, jako je například využití přebytečného tepla, jež lze získat z průmyslových/komerčních podniků. Integrace a úplný přechod na tyto ekologičtější alternativy DV je smysluplný nejen z hlediska provozního, ale zároveň jde o výraznou podporu, ne-li dokonce nezbytnou podmínku úspěšné realizace hlavních politických iniciativ Evropské unie.

Find here the English version of this Guidance Document.

Rozšiřování vzdělávacích kapacit

Vzdělávací program šitý na míru pro Českou republiku zahrnuje témata, která vychází ze vzdělávacích potřeb, které byly zjištěny prostřednictvím průzkumu mezi provozovateli systémů dálkového vytápění. Nejvyšší priority byly věnovány technickým tématům, OZE a energetické účinnosti, energetickému využití odpadu, finančním otázkám a dále tématu řízení. Vzdělávací semináře byly hodnoceny účastníky pomocí anonymních dotazníků.

Replikovatelné ukázkové případy systémů dálkového vytápění

Archiv zprávy

Partneři projektu

Teplárenské sdružení ČR je zájmovým sdružením právnických osob podnikajících v teplárenství. Podporuje rozvoj systémů dálkového vytápění a kombinované výroby tepla a elektřiny jako účinného a ekologického způsobu využití primární energie z paliv. V rámci KeepWarm TS ČR podporuje rozvoj pilotních projektů zlepšení systémů dálkového vytápění v České republice a je zodpovědné za Plán udržitelného rozvoje.