SLOVENIJA

Spološno o sistemih daljinskega ogrevanja v Sloveniji

Področje daljinskega ogrevanja (DO) v Sloveniji velja za enega od stebrov oskrbe s toploto zlasti v gosteje naseljenih mestnih območjih. Upadanje števila porabnikov toplote iz DO, ki je bilo opaženo v letih od 2012 do 2016, je v zadnjih dveh letih nadomestil pozitiven trend povečevanja števila priklopov na DO (v letu 2017 se je povečalo za 5,4 % glede na preteklo leto). Leta 2017 je oskrbo s toploto zagotavljalo 93 distribucijskih sistemov, za katere je skrbelo 55 dobaviteljev toplote v 64 slovenskih občinah. Poraba iz sistemov DO se je v primerjavi z letom 2016 povečala za 2,3 %, v primerjavi z letom 2015 pa za 6,7 %. Hkrati je bilo v soproizvodnji toplote in električne energije (SPTE) proizvedenih 940 GWh električne energije, pri čemer je predstavljal delež toplote iz SPTE 86,8 % vse proizvedene toplote. Primarni energetski vir proizvodnje toplotne energije je še vedno premog (56 % v letu 2017), sledi zemeljski plin (26,5 %), medtem ko toplota iz obnovljivih virov energije (OVE) dosega skoraj 13 % celotne oskrbe s toploto.

Na podlagi Zakona o javnih gospodarskih službah in Energetskega zakona občine sprejemajo odločitve glede distribucije toplote. Distributer toplote določa tehnične zahteve, ki jih je treba upoštevati pri projektiranju, gradnji, vzdrževanju in drugih delih na distribucijskem sistemu, toplotnih postajah in notranjih toplotnih napravah. Sistemska operativna navodila urejajo delovanje in način upravljanja DHS, tehnične in druge pogoje za njegovo varno delovanje, pogoje in postopke za povezavo z DHS in druga vprašanja, povezana z oskrbo s toploto, vključno s pravicami in obveznostmi strank.

Uporaba presežka ali odpadne toplote iz industrijskih ali storitvenih procesov v Sloveniji je praksa le v zelo redkih primerih, vendar se obseg izkoriščanja odpadne toplote povečuje in pričakovati je, da bo ta v prihodnje postala eden ključnih virov toplote. Eden izmed najbolj privlačnih virov toplote je geotermalna energija, zlasti v regijah, kjer geološke razmere omogočajo uspešno in varno izkoriščanje toplote iz tal. Trenutno se preučuje njihov potencial, izdelana je tudi karta območij z visokim potencialom za izkoriščanje plitke geotermalne energije. Trenutno v Sloveniji deluje en geotermalni sistem DO. Potencial bioplina je omejen, predvsem naj bi se ga uporabilo kot gorivo za soproizvodnjo toplote in električne energije. Bioplin se večinoma proizvaja na kmetijah ali na komunalnih čistilnih napravah odpadnih voda. Sektor sončne toplote (še) ni visoko med prioritetnimi viri za pridobivanje toplote za DO, ki bi jih v Sloveniji razvijali ali podprli.

O projektu KeepWarm

KeepWarm je projekt, ki ga financira EU in katerega cilj je pospešiti stroškovno učinkovite naložbe v posodobitev sistemov daljinskega ogrevanja (DO). Združuje 11 projektnih partnerjev različnih profilov: energetske agencije, nacionalna združenja za DO, kmetijske zbornice, raziskovalne inštitute, svetovalne službe za energetsko učinkovitost in nevladne organizacije pretežno iz srednje in vzhodne Evrope.

Cilj projekta, ki se je začel izvajati aprila 2018, je posodobiti DO po celotni regiji in zmanjšati emisije toplogrednih plinov tako, da izboljšuje delovanje sistemov DO in spodbuja prehod na čistejše, trajnostne oziroma obnovljive vire energije. Projektni partnerji si prizadevajo zagotoviti, da se bo najboljše prakse za okolju prijazno ogrevanje in hlajenje ter pristop, ki ga razvija in demonstrira projekt KeepWarm, prevzelo v vseh čim večjem številu evropskih držav in da bodo oblikovani pristopi udejanjani tudi po koncu projekta.

Slovenska projektna partnerja

Institut »Jožef Stefan« je en od najpomembnejših raziskovalnih in tehnoloških inštitutov v Sloveniji, v okviru katerega deluje tudi Center za energetsko učinkovitost (IJS-CEU), katerega glavna dejavnost je strateško energetsko načrtovanje. S strokovnimi podlagami podpira oblikovalce politik, strategij in energetskega načrtovanja na področjih obnovljivih virov in učinkovite rabe energije ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in onesnaževal zraka. Sodeluje z vladnimi institucijami, industrijo, občinami, z drugimi raziskovalnimi  instituti v Sloveniji in širše. V projektu KeepWarm IJS koordinira razvoj nacionalnih in regionalnih akcijskih načrtov za prenove sistemov DO v državah partnericah projekta in podpira sodelovanje s slovenskimi pilotnimi projekti.

Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško (KSSENA) deluje v treh najbolj gozdnatih slovenskih regijah. Občinam v regiji nudi strokovno podporo in svetovanje pri izvedbi investicijskih projektov za energetsko učinkovitost, obnovljive vire energije, vodenje projektov, pripravlja pa tudi energetske koncepte in druge energetske razvojne dokumente za občine. Zavod je sodeloval že v več podobnih projektih na nacionalni in evropski ravni, v projektu KeepWarm pa podpira razvoj pilotnih projektov v Sloveniji in vodi izobraževanja.

Predstavitvena gradiva KeepWarm