Česká republika

Sektor dálkového vytápění v ČR

V České republice je teplárenství významným odvětvím energetiky, které zajišťuje tepelné potřeby 1,7 milionu domácností a významný podíl potřeby tepla v průmyslu.
Česká republika patří k zemím s tradičně vysokým podílem soustav CZT. V evropském kontextu lze síť CZT vzhledem k penetraci 41% u domácností označit za značně rozvinutou, ačkoli v otázce efektivnosti sítí a technologií je zde ještě značný prostor pro zlepšení.

Tepelné sítě dosahují délky asi 7 500 kilometrů. Vzhledem k délce tepelných sítí a skutečnosti, že téměř 15% rozvodů tvoří stále parní potrubí, existuje velký potenciál pro úspory tepla v oblasti distribuce tepla.

V dnešní době musí teplárenství čelit mnoha výzvám. Mezi nejvýznamnější patří dlouhodobě mírně klesající spotřeba tepla. To je dáno nižší poptávkou po teple jak z průmyslu (klesá význam těžkého průmyslu, firmy investují do energetických úspor), tak i domácností (zateplování domů, odpojování se od soustav zásobování teplem, instalace měřících a regulačních přístrojů). Teplé počasí, vyšší ceny a nepříznivá ekonomická situace se tak projevila i v poklesu samotné spotřeby a to hlavně v rezidenčním sektoru – tedy u domácností. Z hlediska dodávek tepelné energie do jednotlivých sektorů zaujímají dominantní místo dodávky do domácností (40%) a sektoru služeb (25%), dodávky do průmyslu tvoří 35%.

Neméně významně dopadají na odvětví sílící regulatorní požadavky především na ochranu životního prostředí (emisní limity, zapojení do obchodování s emisními povolenkami). K tomu se přidává potřeba investic do teplárenské infrastruktury či v posledních letech klesající cena elektřiny.

Teplárenství čelí dlouhodobě ekonomické diskriminaci ve srovnání s lokální výrobou tepla. Tato deformace trhu se nyní vyhrotila kvůli reformě trhu s emisními povolenkami, kterou schválila Evropská rada v únoru letošního roku. Cena povolenky na emise skleníkových plynů vzrostla během jednoho roku téměř čtyřikrát.

Provozovatelé tepláren investovali v letech 2013 až 2017 více než 20 miliard korun do ekologizace svých provozů a významně snížili emise oxidu siřičitého, oxidu dusíku a prachu do ovzduší. Rozhodujícím znečišťovatelem jsou v současné době lokální topeniště a kotle v domácnostech.

Co se týče palivového mixu pro výrobu tepla v režimu KVET (75%), dominantním palivem je hnědé uhlí, které tvoří více než polovinu spotřeby paliva. Pro teplo vyrobené v individuálním režimu výroby je dominantním palivem zemní plyn.

O projektu KeepWarm

KeepWarm je projekt financovaný Evropskou unií, jehož cílem je urychlit nákladově efektivní investice do modernizace systémů dálkového vytápění (CZT). Sdružuje jedenáct projektových partnerů z různých relevantních sektorů (energetické agentury, národní asociace DHS, zemědělské komory, výzkumné ústavy, poradenství v oblasti energetické účinnosti a nevládní organizace) napříč střední a východní Evropou. Cílem této iniciativy, která byla zahájena v dubnu 2018, je modernizace CZT v celém regionu a snížení emisí skleníkových plynů zlepšením provozu systému a podporou přechodu na méně znečišťující obnovitelné zdroje. Partneři projektu usilují o to, aby se v celé Evropě prosadily osvědčené postupy v oblasti vytápění a chlazení šetrnější k životnímu prostředí, které budou díky projektu KeepWarm replikovatelné v jiných zemích a regionech, a to i po skončení projektu v září 2020.

Partneři projektu

Teplárenské sdružení ČR je zájmovým sdružením právnických osob podnikajících v teplárenství. Podporuje rozvoj systémů dálkového vytápění a kombinované výroby tepla a elektřiny jako účinného a ekologického způsobu využití primární energie z paliv. V rámci KeepWarm TS ČR podporuje rozvoj pilotních projektů zlepšení systémů dálkového vytápění v České republice a je zodpovědné za Plán udržitelného rozvoje.

Prostředky KeepWarm